Producenci
Promocje
W drodze. DZIENNIK PODRÓŻNIKA
W drodze. DZIENNIK PODRÓŻNIKA
89,00 zł 59,00 zł
szt.
Regulamin dla przedsiębiorcy

Wybór Regulaminu sklepu podróżniczego TravelWithMission:

Zawarcie umowy pomiędzy Kupującym a Sprzedającym może nastąpić na dwa sposoby: w drodze negocjacji lub poprzez przyjęcie poniższego Regulaminu.

Kupujący ma prawo przed złożeniem zamówienia do negocjacji wszelkich zapisów umowy ze Sprzedającym, w tym również zmieniających zapisy poniższego Regulaminu. Negocjacje, te powinny być prowadzone w formie pisemnej i kierowane na adres Sprzedającego (With Mission Lidia Kilińska-Dłabich, Al. Piłsudskiego 133d lok.119,Łódź 92-318).

W przypadku zrezygnowania przez Kupującego z możliwości zawarcia umowy na drodze indywidualnych negocjacji zastosowanie ma poniższy Regulamin i stosowne przepisy prawa.

 

REGULAMIN DLA PRZEDSIĘBIORCY

§1 Definicje

1. Cennik dostaw – znajdujące się na stronie internetowej Sklepu zestawienie dostępnych rodzajów dostawy i ich kosztów.

2. Dane Sprzedającego:

With Mission Lidia Kilińska-Dłabich

z siedzibą w Łodzi (92-318), Al. Piłsudskiego 133d lok.119,

NIP: 1230732078; REGON: 367409733

e-mail: office@travelwhithmission.com

tel.: 504 100 825

3. Dostawa – rodzaj usługi przewozowej wraz z określeniem przewoźnika i jej cena wymieniona w cenniku dostaw znajdującym się na stronie Sklepu.

4. Karta produktu – pojedyncza podstrona sklepu zawierająca informacje o poszczególnych produktach oferowanych do sprzedaży.

5. Klient (przedsiębiorca) – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, spółka cywilna, dokonująca u Sprzedającego zakupu związanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

6. Koszyk – lista produktów wybranych przez Kupującego spośród oferowanych w sklepie produktów.

7. Kupujący – Klient.

8. Miejsce wydania rzeczy – adres pocztowy lub siedziba Sprzedającego wskazane w zamówieniu przez Kupującego.

9. Moment wydania rzeczy – moment, w którym rzecz zostanie Kupującemu wydana przez przewoźnika lub Sprzedającego.

10. Płatność – metoda dokonania zapłaty za przedmiot umowy i dostawę wskazana na stronie Sklepu.

11. Produkt – minimalna i niepodzielna ilość rzeczy, która może być przedmiotem zamówienia, a która podana jest w sklepie Sprzedającego, jako jednostka miary przy określeniu jego ceny (cena/jednostka).

12. Sklep – serwis internetowy Sprzedającego dostępny pod adresem www.tool4you.pl, za pośrednictwem którego Kupujący może złożyć zamówienie.

13. Sprzedający: 

With Mission Lidia Kilińska-Dłabich,

z siedzibą w Łodzi (92-318), Al. Piłsudskiego 133d lok.119,

NIP: 1230732078; REGON: 367409733
KONTO BANKOWE: 40195000012006002792320001

14. Termin realizacji – podana na karcie produktu liczba godzin lub dni roboczych, w ciągu których możliwe jest powierzenie produktu przewoźnikowi lub wydanie przez Sprzedającego Kupującemu w siedzibie Sprzedającego. Termin realizacji jest liczony od dnia wpływu środków na konto Sprzedającego w przypadku przedpłaty lub od dnia złożenia Zamówienia w przypadku wysyłki za pobraniem lub od dnia przyznania Kupującemu limitu kredytowego.

15. Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego złożone Sprzedającemu za pośrednictwem jego sklepu określające jednoznacznie: rodzaj i ilość produktów stanowiących przedmiot umowy; cenę, rodzaj i koszt dostawy; rodzaj płatnościmiejsce wydania rzeczy, dane Kupującego.

 

§2 Warunki ogólne

1. Umowa zawierana jest w języku polskim, zgodnie z polskim prawem i niniejszym regulaminem.

2. Miejsce wydania rzeczy musi znajdować się na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

3. Sprzedający zobowiązuje się dostarczać rzeczy wolne od wad.

4. Wszystkie ceny podawane przez Sprzedającego na Kartach produktów wyrażone są w polskiej walucie i są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Ceny produktów nie zawierają kosztu dostawy, który określony jest w cenniku dostaw.

5. Potwierdzenie, udostępnienie, utrwalenie, zabezpieczenie wszelkich istotnych postanowień umowy w celu uzyskania dostępu do tych informacji w przyszłości następuje w postaci:

a) potwierdzenia poprzez wysłanie na wskazany adres e-mail: potwierdzenia zamówienia, faktury pro forma oraz tekstu niniejszego regulaminu,

b) dołączenia do przesyłki wydrukowanego dowodu zakupu.

6. Sprzedający nie pobiera żadnych opłat za komunikację z nim z wykorzystaniem środków porozumiewania na odległość.

Kupujący może skorzystać z opcji zapamiętania jego danych przez sklep podanych w trakcie rejestracji w celu ułatwienia procesu składania kolejnego zamówienia. W tym celu Kupujący powinien podać login i hasło, niezbędne do uzyskania dostępu do swojego konta. Login i hasło są ciągiem znaków ustalanych przez Kupującego, który ma obowiązek zachowania ich w tajemnicy i chronienia przed niepowołanym dostępem osób trzecich.

 

§3 Zawarcie umowy i realizacja

1. W celu złożenia zamówienia Kupujący powinien wykonać co najmniej następujące czynności:

a) dodanie do koszyka produktu;

b) wybór rodzaju dostawy;

c) wybór rodzaju płatności;

d) wybór miejsca wydania rzeczy;

e) złożenie w sklepie zamówienia poprzez użycie przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”.

2. Zawarcie umowy z Klientem następuje z chwilą złożenia Zamówienia.

3. Realizacja zamówienia Klienta płatnego za pobraniem następuje niezwłocznie po zawarciu umowy, a zamówienia płatnego przelewem lub za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych po zawarciu umowy i zaksięgowaniu wpłaty Klienta na koncie Sprzedającego.

4. Realizacja zamówienia Klienta może być uzależniona od uzyskania limitu kredytu kupieckiego co najmniej o wartości zamówienia lub zgody Sprzedającego na wysłanie zamówienia za pobraniem (płatnego przy odbiorze), o czym Sprzedający poinformuje Kupującego w ciągu 48 godzin od złożenia Zamówienia.

5. Wysłanie przedmiotu umowy następuje w terminie określonym na karcie produktu, a dla zamówień złożonych z wielu produktów w najdłuższym terminie z określonych na kartach produktów, z zastrzeżeniem ust. 3 i ust. 4 powyżej.

6. Umowa ulega rozwiązaniu i Zamówienie zostaje anulowane przez Sprzedającego, jeśli w ciągu 7 dni od dnia złożenia Zamówienia Sprzedający nie otrzyma ceny od Kupującego, Kupującemu nie zostanie przyznany limit kredytowy lub Sprzedający nie wyrazi zgody na wysyłkę za pobraniem.

7. Zakupiony przedmiot umowy jest wysyłany wybranym przez Kupującego rodzajem dostawy do wskazanego przez Kupującego zamówieniu miejsca wydania rzeczy Kupujący może odebrać przedmiot umowy osobiście na własny koszt i ryzyko w siedzibie Sprzedającego.

 

§4 Rękojmia

1. Sprzedający na podstawie art. 558§1 Kodeksu cywilnego wyłącza odpowiedzialność wobec Klientów z tytułu wad fizycznych i prawnych (rękojmia).

2. Jeśli producent produktu udziela na niego gwarancji, informacja o udzielonej przez producenta Gwarancji i jej warunkach umieszczana jest na karcie produktu. Sprzedający jest zobowiązany dołączyć do produktu dokument gwarancyjny wystawiony przez producenta, jeśli otrzymał go od producenta.

3. Sprzedający zobowiązany jest na żądanie Klienta do dokonania w imieniu Klienta rejestracji produktu w bazie producenta, o ile taka istnieje. Klient zobowiązany jest do udzielenia Sprzedającemu wszystkich informacji wymaganych do dokonania rejestracji.

 

§5 Odpowiedzialność

Całkowita odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania ograniczona będzie do wartości przedmiotu umowy. Sprzedający w żadnym przypadku nie odpowiada za utracone korzyści.

 

§6 Postanowienia końcowe

1. W przypadku rozbieżności miedzy Regulaminem a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, zastosowanie będą mieć przepisy prawa.

2. W trakcie realizacji zamówienia oraz w całym okresie opieki posprzedażowej Kupującego obowiązuje regulamin zaakceptowany przez niego przy składaniu zamówienia.

3. O zmianach regulaminu i ich zakresie Sprzedający może informować Kupującego drogą elektroniczną (na wskazany przy rejestracji lub zamówieniu e-mail). Powiadomienie zostanie wysłane, co najmniej na 30 dni przed wejściem w życie nowego regulaminu.

4. Aktualna wersja regulaminu jest zawsze dostępna dla Kupującego w zakładce "Regulamin dla przedsiębiorcy" (https://shop.travelwithmission.com/pl/i/Regulamin-dla-przedsiebiorcy/13).

5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy prawa.

6. Sprawy sporne rozstrzygane będą przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Sprzedającego.

 

Wersja 1.0 (Łódź, 3.10.2017)

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl